De Groene Dag is een educatieve non-profit organisatie voor duurzaam gezond leven. Al meer dan 30 jaar bieden we mensen in België en Nederland tools om te werken aan natuurlijke gezondheid en een duurzame leefstijl vanuit een krachtige wetenschappelijke kennisbasis. Via lezingen, cursussen, brochures, begeleiding en samenkomsten geven we inspiratie om zelf keuzes te maken voor een gezonde leefstijl met weinig impact op de natuur.

Hieronder stelt het team van de De Groene Dag zich aan u voor:

emmyemmy-2

wimvicky

christiane-

christiane-1

elly

Bij de oprichting van Groene Dag in 1982 was het motto : vrede, gezondheid en geluk.

Dit werd vertaald naar “vrede met de natuur”, of leven in harmonie met de natuur en haar organiserende wetten.

Groene Dag is uniek, en zo is ook het tijdschrift NatuurStemmingen. Er wordt gezegd dat wij de lat hoog leggen, dat mensen ons niet kunnen volgen… en dat zoiets ons lezers en sympathisanten kost, ja dat het Groene Dag een slechte naam geeft.

Het is waar dat onze keuzes vooral voor ons als uitgever en organisator niet de gemakkelijkste zijn. Natuurlijk hadden wij water bij onze wijn kunnen doen, natuurlijk kunnen wij een blad volschrijven met compromissen en schrijven wat mensen graag lezen, ingaan op actuele tendenzen… maar we hebben een missie die liefst zo zuiver mogelijk vertolkt wordt. Verwaterde versies zijn er al genoeg. En toch hebben wij iets te vertellen aan alle mensen !

Laat het natuurlijke zo natuurlijk mogelijk.

De natuur kan je niet verbeteren;

alles wat je aan de natuur doet, doe je tenslotte aan jezelf.

De inhoud van Groene Dag uitgegroeid tot een drievoudige doelstelling : het publiek helpen  te eten, natuurlijk te leven en positief te denken.

Het instrument daarbij is de boodschap van de Natuurlijke Hygiëne

Natuurlijke Hygiëne

De Natuurlijke Hygiëne is een internationale beweging, die ontstond in de Verenigde Staten in het midden van de 19e eeuw onder impuls van Dr. Graham en Dr. Trall. Zij verzetten zich tegen de opkomende macht van het geneeskundig blok en leerden mensen om eenvoudige gezondheidsprincipes toe te passen. Hun idee was dat gezondheid geen resultaat was van toeval, maar van een levensstijl die leidt tot gezondheid.

Deze beweging is door toedoen van Dr. Hay en Dr. Shelton in de vorige eeuw verspreid over de gehele wereld, met vertakkingen in nagenoeg ieder land. Het geheel van wat “Natuurlijke Hygiëne” wordt genoemd is een bundeling van levenswetten in functie van een kwaliteitsvol leven. Het is geen zoeken naar remedies die de ziekte maskeren of die de symptomen verzachten.

De Natuurlijke Hygiëne heeft in de 150 jaar van haar bestaan een enorme invloed gehad op de levensstijl en cultuur van alle mensen. Nagenoeg alle gezondheidsinstanties, scholen, instellingen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, eetgelegenheden, voedingsindustrie… gebruiken principes die ontleend werden aan het gedachtengoed van de Natuurlijke Hygiëne. Enerzijds is de Natuurlijke Hygiëne bekend om haar “hygiënische” voorschriften, die te maken hebben met een basiszorg voor verhandeling van goederen, behandeling van zieken en gezonden.

Wat we vandaag kennen onder de naam “basishygiëne” is een standaard geworden in personenzorg, werken met voeding e.a. Dit is echter maar een klein segment van de boodschap van de natuurlijke hygiëne. Milieuproblemen, chemische en andere verontreinigingen, zijn het rechtstreekse gevolg van het niet toepassen van principes door de Natuurlijke Hygiëne geformuleerd.

Groene Dag heeft er voor gekozen om de Natuurlijke Hygiëne bekendheid te geven in Europa, de logica ervan te laten doordringen in onze visie op de gezondheid van ons lichaam, onze omgeving en onze aarde. Behalve de informatieverspreiding wil Groene Dag tegelijk impulsen geven om dit alles in de praktijk te brengen.

37 jaar lang groeien wij zelf en geven de informatie door die ons het best heeft geholpen en die het dichtst aanleunt bij de natuurlijke benadering van het gezondheidsprobleem, die verder reikt dan de persoonlijke gezondheid van het individu.

Aandacht krijgen voor de samenhang van alle dingen, de onderlinge relaties en het ver- beteren van de levensomstandigheden, zijn doelstellingen van Groene Dag.

Groene Dag beseft dat sommige zaken die in de door haar uitgegeven literatuur beschreven worden niet altijd sympathiek zijn, dat ze vreemd zijn aan de gewoonten/tradities van de burgers, aan de verzuchtingen van de industrie, aan de normen van de reclame en de media… In dat opzicht passen we toe wat Gandhi zei : “De leugen wordt geen waarheid omdat iedereen ze onderhoudt of bevestigt”.

37 jaar lang blijft Groene Dag en het tijdschrift NatuurStemmingen reacties uitlokken. Begripvolle, waarderende, enthousiaste,… Maar we staan soms ook voor gesloten deuren en krijgen te maken met boosheid, daar waar gevoelige snaren geraakt worden, waar een of ander eigenbelang primeert of waar tradities worden aangepakt.

We hebben geen jacht gemaakt op sympathie, maar hebben heel simpel de bedoelingen van de natuur proberen duidelijk te maken… voor wie ze wil kennen.

We ervaren dat mensen de principes van de natuurlijke hygiëne toepassen op eigen ritme en zo nauwgezet als de situatie toelaat. Zo zal iemand 20%, 30%, 50% of 80% van deze kennis in toepassing brengen. Iedere stap in de goede richting is een stap vooruit en dat moedigen wij aan.

Bij dat alles wil Groene Dag geen druk uitoefenen, maar motiveren, inspireren, infor-meren. Tenslotte blijft de wijsheid : Doe wat je kunt op de plaats waar je bent en met wat je hebt.

Wat de principes van de Natuurlijke Hygiëne omvatten, hoeft in dit tijdschrift geen herhaling. Wil je er meer over weten, lees dan de brochure “Natuurlijke Hygiëne”.

Holistische benadering van ziekte en gezondheid

Het woord holistisch komt van het Griekse ‘holos’, wat heel betekent. Een holistische benadering houdt rekening met alle factoren die op het hele individu een invloed hebben. De doelstelling van deze denkwijze is te voorzien in die toestanden die het individu toe- laten ‘heel’ of ‘gezond’ te worden. En dit is ook de doelstelling van Natuurlijke Hygiëne. Een holistische benadering is synoniem van een Hygiënistische benadering.

De term ‘alternatief’ wordt vaak gebruikt om die strekkingen in de gezondheidssector aan te duiden die in plaats van de klassieke medi- sche behandeling worden aangewend. Maar daarom is ‘alternatieve’ gezondheidszorg niet

noodzakelijk Hygiënistische (of holistische) gezondheidszorg. Wanneer de alternatieve verzorging de werkelijke oorzaken van de ziekte verwijdert en ervoor zorgt dat alle noodzakelijke factoren aanwezig zijn om gezondheid een kans te geven zodat het lichaam zichzelf kan ‘helen’, dan is het Natuurlijke Hygiëne. Elke andere benadering is een ‘behandeling’ of therapie en kan slechts secundair zijn.

Zoals gezegd, is elke behandeling die een ziektesymptoom onderdrukt, stimuleert, of doet verdwijnen, enkel ‘symptoombestrijding’. Een medische benadering die zich richt op deze symptoombehandeling, noemt men ‘allopathie’. Een benaderingswijze die zichzelf ‘therapeutisch’ noemt, of die zich in eerste instantie op therapie richt, is per definitie allopathisch. De klassieke geneeskunde is een allopathische benadering. Net zoals een alternatieve arts die zich vooral richt op het behandelen van de patiënt, eerder dan te zorgen voor gezondheidsbevorderende factoren en omstandigheden en het wegnemen van de oorzaak van de ziekte, dan is ook dit een allopathisch systeem.

Een homeopaat of een naturopaat die in het algemeen een remedie of een kruid als eerste stap in de behandeling geeft, zonder eerst met een Hygiënistische benadering het lichaam een kans te geven, werkt niet ‘holistisch’. Natuurlijke Hygiëne is geen systeem dat werkt met behandelingen, het is een levenswijze die gezondheid de kans geeft op een natuurlijke manier te verschijnen als resultaat van gezond leven. Het enige aspect dat in Natuurlijke Hygiëne therapeutisch kan genoemd worden, is het vasten. Hoewel het in therapeutische termen kan beschreven worden, is vasten geen geneesmiddel of behandeling. Het is een natuurlijk fysiologisch proces dat condities creëert die het lichaam stimuleren zichzelf te ‘helen’, en te herstellen van ziekte.

Natuurlijke Hygiëne omvat de basisfilosofie en de medische achtergrond van gezondheidspromotie. Wat zij leert zou de noodzakelijke doelstelling moeten zijn van het actuele systeem van gezondheidszorg.

De basisprincipes van gezond leven die Natuurlijke Hygiëne belichaamt, kunnen een solide basis en een waardevol perspectief vormen voor studenten van alle andere gezondheidssystemen.

Groene Dag verdedigt de principes van Natuurlijke Hygiëne en holisme. Theoretische en praktische voedingslessen, vormingsdagen en motivatiemomenten vormen de kern van de werking.

Gandhi hoe het gaat